7 பருவங்கள், ஆண் மற்றும் பெண்களின், பருவப்பெயர்கள், Tamil, SKV

Share it with your friends Like

Thanks! Share it with your friends!

Close

ஆண் மற்றும் பெண்ணுக்கு உரிய சப்த பருவங்கள் உண்டு. இந்த 7 பருவங்களுக்கும் நமது தாய்மொழியாம் தமிழ் மொழியில் இனிமையான பெயர்கள் உண்டு. அந்த பெயர்களை வயதிற்கேற்ப காணலாம்.

இந்தியா சீனா போர், இந்தியாவின் பலம் # https://youtu.be/p9thMLtLVYY

தமிழர் பரம்பரை, தலைமுறைகள் # https://youtu.be/O7XcOq64yvM

Ebola History, Ebola outbreak # https://youtu.be/V4mjoYsMLmI

Facebook # Senthilkumar Veera

Comments

Write a comment

*